Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Lista përfundimtare e OJQ-ve fituese ( Nuk ka ndryshime nga lista paraprake)

05-