Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Listat përfundimtare të aplikuesve për specializim

Listat përfundimtare të aplikuesve për specializim

Kandidatët e pakënaqur kanë të drejtë ankese në Komisionin e shkallës së parë të Ministrisë së Shëndetësisë, në afat prej dy javësh (15 ditë) nga dita e publikimit të rezultateve (12 korrik 2011).