Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Manuali  për mbrojtje nga përhapja e virusit COVID-19

Manuali  për mbrojtje nga përhapja e virusit COVID-19 ka për qëllim mbrojtjen e qytetarëve nga përhapja e infektimit me COVID-19.

Ky Manual është dokument dinamik i cili do të përditësohet varësisht nga situata epidemiologjike dhe vlerësimi i riskut. Në këtë dokument do të shtohen edhe udhëzues tjerë specifikë dhe do të përditësohet, plotësohet apo ndryshohet bazuar në të dhënat më të reja shkencore.

Manuali përmban udhëzues të hartuar nga fusha të ndryshme të cilët paraprakisht janë analizuar dhe vlerësuar nga profesionistët shëndetësorë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, të aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë.

Të gjitha Institucionet respektive obligohen të zbatojnë masat e përcaktuara në këtë Manual, varësisht nga specifikat e tyre.

Manual për parandalimin dhe luftimin e COVID-19

Manual për parandalimindhe luftimin e COVID-19- SRB

Manual për parandalimin dhe luftimin e COVID-19- ENG

Vendimi për Manualin për mbrojtje nga përhapja e virusit COVID-19

Protokolli i Sigurise së Shëndetit në Aviacion për COVID-19

Protokolli i Sigurise se Shëndetit në Aviacion për COVID19_SRB

Udhëzuesi për shërbimet pas lindjes -rastet me COVID-19-srb