Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Mbërrin në Prishtinë dërgesa e tretë e UNICEF-it me furnizime vitale për ta mbështetur reagimin ndaj COVID-19

Dërgesa e tretë me pajisje mbrojtëse personale për t’i mbështetur punonjësit e vijës së parë shëndetësore kundër COVID-19 do iu dorëzua sot Ministrisë së Shëndetësisë.

Dërgesa e tretë përmban 8.960 mantele kirurgjike, 2.680 maska FFP2 / N95 dhe 33.600 maska kirurgjike si ndihmë nga Qeveria e Luksemburgut.

Deri më tani, UNICEF-i ka ofruar 36.200 dorëza, 68.544 maska kirurgjike, 5.380 maska FFP2/N95, 1.000 kominoshe për mbrojtje, 51.460 mantele kirurgjike dhe 2.934 përparëse mbrojtëse, 81 termometra klinikë me rreze infra të kuqe, të gjitha këto në mbështetje të reagimit ndaj pandemisë në Kosovë për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.

Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se MSh mirëpret kontributin e partnerëve në luftën e përbashkët kundër Covid-19, ndërsa pajisjet mbrojtëse profesionale do t’i ndihmojnë personelit shëndetësor që me një siguri sa më të lartë të luftojnë në parandalimin dhe luftimin e kësaj sëmundje.

Kurse, Shefja e Misionit të Ambasadës së Luksemburgut, znj. Natacha Gomes, tha se “si partner kryesor në sektorin e shëndetësisë në Kosovë, është vendimtare që Luksemburgu ta mbështesë Kosovën në luftën kundër pandemisë COVID-19. Kjo është vetëm njëra prej ndërhyrjeve të planifikuara dhe jemi krenarë që po punojmë me partnerin tonë të besueshëm UNICEF-in për të arritur tek ata që përndryshe nuk do të mund të kishin qasje në furnizime dhe shërbime që shpëtojnë jetë”.

Shefi i zyrës së UNICEF-it, Murat Sahin tha se “Zyra e UNICEF-it në Kosovë do të vazhdojë t’i mbështesë institucionet dhe komunitetet në tërë Kosovën për t’i kapërcyer sfidat që janë paraqitur si pasojë e COVID-19. Ne e dimë se fëmijët dhe të rinjtë vuajnë në mënyrë disproporcionale nga COVID-19. Gjersa vazhdojmë të ofrojmë furnizime që shpëtojnë jetë përmes mbështetjes bujare të donatorëve tanë përfshirë këtu Qeverinë e Luksemburgut, ne do t’i përmirësojmë programet në mënyrë që çdo fëmijë dhe i ri të ndihmohet me planet e reagimit dhe rikuperimit ndaj COVID-19″.

Zëvendës Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, Christopher Coleman, i cili ishte i pranishëm me rastin e arritjes së donacioneve të fundit, e përgëzoi UNICEF-in për sigurimin e pajisjeve jetike në këto rrethana sfiduese. “Kombet e Bashkuara qëndrojnë përkah popullit të Kosovës në betejën kolektive kundër pandemisë. Mos të harrojmë se ky virus është një kërcënim për të gjithë në Kosovë, pavarësisht përkatësisë etnike, besimit ose statusit të secilit. Nëse veprojmë së bashku dhe me solidaritet, mund ta kapërcejmë edhe këtë krizë”.

UNICEF-i vazhdon angazhimin e vet për të lidhur partneritet me akterët dhe për të ofruar mbështetje në terren për institucionet dhe komunitetet.

 ——————————————————————————–

Treća dostava vitalnih zaliha UNICEF-a, za podršku u borbi protiv COVID-19, stiže u Prištinu

 Priština, Kosovo 23. april 2020. – Treća dostava lične zaštitne opreme za podršku zdravstvenim radnicima na prvoj liniji borbe protiv COVID-19 biće dostavljena Ministarstvu zdravlja. Treća dostava sadrži 8,960 hirurških odela, 2,680 FFP2/N95 maski i 33,600 hirurških maski i nabavljena ja kroz podršku vlade Luksemburga.

Do sada, UNICEF je obezbedio 36,200 rukavica, 68,544 hirurških maski, 5,380 FFP2/N95 maski 1,000 zaštitnih kombinezona, 51,460 hirurških odela i 2,934 zaštitnih kecelja, 81 klinički ultracrveni termometar,  kao podrška borbi zdravstvenih radnika u protiv pandemije. Deset procenata ovih zaliha dodeljeno je bolnicama u severnoj Mitrovici i Gračanici.

Ministar Zdravstva Arben Vitia rekao je da Ministarstvo Zdravstva pozdravlja doprinos partnera u zajedničkoj borbi protiv Covid-19, dok će profesionalna zaštitna oprema pomoći zdravstvenom osoblju da imaju veću zaštitu i sigurnost u sprečavanju i borbi protiv ove bolesti .

“Kao bitan partner zdravstvenog sistema na Kosovu, ključno je za Luksemburg da podrži Kosovo u borbi protiv COVID-19. Ovo je jedna od nekolicine planiranih intervencija i ponosni smo da sarađujemo sa našim odanim partnerom UNICEF-om da bismo dosegli do onih koji u suprotnom ne bi imali pristup bitnim namirnicama i uslugama.” Rekla je gđa Nataša Gomes, šef Misije Ambasade Luksemburga.

Šef Kancelarije UNICEF-a, Murat Sahin rekao je da će “Kancelarija UNICEF-a na Kosovu nastaviti da podržava institucije i zajednice širom Kosova da reši prepreke izazvane COVID-19. Znamo da su deca i omladina nesrazmerno ugrožena COVID-om 19, dok mi nastavljamo da pružamo bitne zalihe kroz velikodušnu podršku vlade Luksemburga. Proširićemo programe tako da svako dete i mlada osoba bude u dometu planova za reakciju i rehabilitaciju od COVID-a 19.”

Zamenik specijalnog predstavnika generalnog sekretara, Kristofer Kolman, koji je bio prisutan tokom dostave najskorijih donacija, pohvalio je UNICEF za snabdevanje vitalnom opremom pod teškim okolnostima. “Ujedinjene Nacije stoje uz narod Kosova u zajedničkoj borbi protiv pandemije. Ne zaboravimo da je ovaj virus pretnja svima na Kosovu, nezavisno od etničke pripadnosti, vere ili statusa. Ako budemo reagovali zajedno, u solidarnosti, možemo proći kroz krizu.”

UNICEF ostaje odan partnerima i zainteresovanim stranama da pruži podršku institucijama i zajednicama na terenu.

###

O UNICEF-u UNICEF promoviše prava i dobrobit svakog deteta u svemu što radimo. Zajedno sa našim partnerima radimo u 190 država i teritorija na tome da tu obavezu prevedemo u praktične akcije, fokusirajući poseban napor da dopremo do najugroženije i isključene dece, u korist sve dece, svuda. www.unicef.org Za više informacija kontaktirajte Dafinu Zuna, službenika za partnerstvo i komunikaciju na dzuna@unicef.org


The third batch of UNICEF’s vital supplies to support COVID 19 response arrive in Pristina

 Prishtina, Kosovo 23rd of April 2020 –The third batch of personal protective equipment’s to support the frontline health workers against COVID 19 will be handed over to Ministry of Health. The third batch contains 8,960 surgical gowns, 2,680 FFP2/N95 masks and 33,600 surgical masks supported by the Government of Luxembourg.

Up to now, UNICEF provided 36,200 gloves, 68,544 surgical masks, 5,380 FFP2/N95 masks 1,000 coverall protection, 51,460 surgical gowns and 2,934 protective aprons, 81 clinical Infrared thermometers in support of Kosovo’s respond to the pandemic. Ten percent of these supplies have been delivered to the Hospital in North Mitrovica and Gracanica.

The Minister of Health Arben Vitia stated that the MoH welcomes the contribution of partners in the joint fight against Covid-19, while professional protective equipment will help health personnel to fight with the highest possible safety in the prevention and fight against this disease.

“As a key partner in Kosovo’s health sector, it is crucial for Luxembourg to support Kosovo in its fight against COVID-19. This is only one of a number of planned interventions and we are proud to be working with our trusted partner UNICEF to reach those who might otherwise not have access to lifesaving supplies and services.” – said Ms. Natacha Gomes, the Head of Mission of the Embassy of Luxembourg.

Head of UNICEF office, Murat Sahin said “UNICEF Kosovo Office will continue to support institutions and communities across Kosovo to overcome challenges posed by COVID 19. We know that, children and young people suffer disproportionately from COVID 19. While we continue providing lifesaving supplies through generous support of the Government of Luxemburg, we will scale up programmes so that every child and young person is reached with COVID response and recovery plans.“

The Deputy Special Representative of the Secretary-General, Christopher Coleman, who was present at the arrival of the most recent donations, commended UNICEF for procuring the vital equipment under challenging circumstances. “The United Nations stands with the people of Kosovo in the collective battle against the pandemic. Let’s not forget that this virus is a threat to everybody in Kosovo, regardless of ethnicity, faith or status. If we act together, in solidarity, we can get through this crisis.”

UNICEF remains committed to partner with stakeholders and provide support to Institutions and communities on the ground.