Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bashkë priti në takim Ambasadorin e Norvegjisë, z. Jens Erik Grandahl  

Ambasadori Grendahl në fillim të këtij takimi tha se është shumë i kënaqur me prezantimin publik të punës së MSh-së dhe menaxhimit të situatës me pandeminë COVID-19, e cila po sfidon edhe sistemet më të avancuara shëndetësore.

Ai, po ashtu, tha se populli i Norvegjisë, përpos kontributit në vlerë prej 500 mijë eurosh në kuadër të fondit të Bashkimit Evropian në ndihmë për Kosovën, është i gatshëm që edhe në të ardhmen të kontribuojë për çfarëdo që paraqitet nevoja në kuadër të ndihmesës për shëndetin publik.

 Ministri Vitia e falënderoi ambasadorin e Norvegjisë për kontributin e dhënë si dhe tha se i gjithë kjo punë e bërë është falë angazhimit ekipor në radhë të parë të punonjësve shëndetësor, si dhe të gjithë akterëve të tjerë të përfshirë në prevenimin e përhapjes së pandemisë e cila është kërcënim për të gjithë botën.

 Ministri Vitia e njoftoi po ashtu edhe me kapacitetet aktuale të Kosovës si dhe parapërgatitjet për të ngritur këto kapacitete që të jemi të gatshëm për t’u ballafaquar me të gjitha skenarët. Njëkohësisht ministri Vitia e njoftoi për ofrimin e ndihmës nga ana e punonjësve shëndetësor për të gjitha komunitetet në çdo komunë të vendit dhe se po përdoren protokolet më efektive për trajtimin e pacientëve.

Aktualisht në Kosovë janë 145 persona të prekur nga sëmundja COVID-19. 24 pacientë janë shëruar ndërsa janë regjistruar 3 raste të vdekjeve.

  —————————————-

 The Minister of Health, Arben Vitia, together with the Deputy Ministers, Sreten Trajkovi dhe and Izet Sadiku, received the Ambassador of Norway, Mr. Jens Erik Grandahl.

 At the beginning of the meeting, Ambassador Grendahl said that he was very pleased with the public presentation of the work of the MoH and the management of the situation with COVID-19 pandemic, which is challenging for even the most advanced health systems.

 He also stated that the people of Norway, in addition to the contribution of 500 thousand euros under the European Union fund in aid to Kosovo, the Norway ready to continue to contribute in the future to any need that arises in the framework of assistance for the public health.

 Minister Vitia thanked the Ambassador of Norway for his contribution and stated that all this work has been done thanks to the team commitment in the first place of health workers, as well as all other actors involved in preventing the spread of pandemic which it is a threat to the whole world.

 Minister Vitia also informed him about the current capacities of Kosovo and the preparations to increase these capacities so that we are ready to face all scenarios. At the same time, Minister Vitia informed the ambassador about the provision of assistance by health workers to all communities in each municipality of the country and that the most effective protocols for the treatment of patients are being used.

 Currently in Kosovo there are 145 people affected by COVID-19 disease. 24 patients were cured while 3 deaths were recorded.

  ——————————

Ministar zdravstva Arben Vitia zajedno sa zamenicima ministra Sretenom Trajkovićem i Izetom Sadikuom primio je ambasadora Norveške, g. Jens Erik Grandahl.

 Na početku sastanka, ambasador Grendahl rekao je da je vrlo zadovoljan javnom prezentacijom rada Ministarstva zdravstva i upravljanjem situacijom sa pandemijom COVID-19, koja je velik izazov čak i za najnaprednije zdravstvene sisteme.

 On je takođe  rekao da je narod Norveške, osim doprinosa od 500 hiljada evra u okviru fonda Evropske unije za pomoć Kosovu, spreman da i ubuduće daje doprinose kada se pojavi potreba u okviru pomoći javnom zdravlju.

 Ministar Vitia se zahvalio ambasadoru Norveške na njegovom doprinosu i rekao da je sav ovaj posao učinjen zahvaljujući posvećenosti tima, na prvom mestu zdravstvenih radnika, kao i svih ostalih aktera koji su uključeni u sprečavanje širenja pandemije koja je pretnja celom svetu.

 Ministar Vitia je takođe upoznao ambasadora i sa trenutnim kapacitetima Kosova i pripremama za povećanje tih kapaciteta kako bismo bili spremni da se suočimo sa svim mogućim scenarijima. Istovremeno, ministar Vitia upoznao je ambasadora o pružanju pomoći svim zajednicama u svakoj opštini naše zemlje od strane zdravstvenih radnika i da se koriste najefikasniji protokoli u lečenju pacijenata.

 Aktuelno na Kosovu ima 145 ljudi zaraženih od COVID-19, 24 pacijenta su izlečena, dok su zabeležena 3 smrtna slučaja.