Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Vitia: Vaksinimi masiv kundër COVID-19, process jetik për vendin tonë

Kështu tha Ministri Vitia me rastin e fillimit të procesit të vaksinimit të qytetarëve në masë me vaksinën kundër COVID-19

Të dashur qytetarë,

Menaxhimi i pandemisë dhe ringjallja ekonomike janë dhe mbeten prioritetet e qeverisjes sonë. Pa të parën, nuk arrihet dot e dyta. Sot po fillojmë një proces thelbësor për të parën, dhe parakusht për të dytën.

Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me institucionet shëndetësore të Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe partnerët e tjerë, i ka bërë përgatitje për fillimin dhe realizimin e Planit të Veprimit për vaksinimin e qytetarëve në masë me vaksinën kundër COVID-19.

Pra, nga sot po hyjmë në një fazë të re të procesit të vaksinimit kundër COVID-19. Sikurse jemi zotuar para juve, sot, me 15 qershor, po fillon ky proces i vaksinimit.

Ky moment shënon një kapërcim në luftën tonë kundër COVID-19, sepse vaksinimi në masë është proces jetik për sigurimin e imunitetit kolektiv të popullatës sonë, dhe krijimin e kushteve për kthimin në një realitet të ri.

Normaliteti në të cilin sektori shëndetësor do të ketë mundësi t’u përgjigjet nevojave të qytetarëve, pas një periudhe të gjatë e të tejngarkuar. Pas një pune të jashtëzakonshme të punëtorëve tonë shëndetësorë. Ndërsa sektorët e tjerë – sidomos ai i ekonomisë, përmes ushtrimit të lirë të veprimtarive të tyre t’i kthehen kapaciteteve tyre të plota të shërbimeve dhe prodhimit.

Vaksinimi masiv është proces që kërkon përgatitje, mobilizim dhe mbi të gjitha profesionalizim dhe vullnet për të kontribuar. Kjo do të jetë një ndërmarrje institucionale dhe organizative e pa provuar ndonjëherë në vendin tonë.

Ne kemi bërë përgatitjen për zbatimin e saj, dhe jemi të gatshëm për ta përmirësuar atë përgjatë rrugës përballë çdo sfide.

Me qëllim të mbarëvajtjes së procesit, Ministria, në bashkëpunim me komunat, ka krijuar hapësira të reja për vaksinim; ka shtuar kapacitetet njerëzore duke organizuar 279 ekipe të vaksinimit në nivel vendi (nga 89 sa ishin deri tani); ka ngritur infrastrukturën e nevojshme.

Ka siguruar vaksina të mjaftueshme; ka zhvilluar modulin e vaksinimit; dhe riorganizuar edhe aspektet logjistike, me qëllim që vaksinimi në masë të fillojë dhe qytetarët të vaksinohen sipas kategorive të përcaktuara në Planin Shtetëror të vaksinimit kundër COVID-19 dhe kategorive të përcaktuara në tre fazat e këtij plani.

Falenderojmë edhe inspektorët, forcat tona policore dhe ushtarët tanë të cilët po ndihmojnë vazhdimisht në këtë proces. Ky për momentin është procesi më i rëndësishëm në vendin tonë, marrë parasysh se shumë sfera të jetës sonë të përditshme varen nga suksesi i këtij procesi.

Sot kemi kaluar shifrën prej 100.000 të vaksinuarve.

Objektivi ynë mbetet vaksinimi i deri në 60% të qytetarëve. Me pjesëmarrjen, bashkëpunimin dhe punën e të gjithëve, ne do ta arrijmë këtë.

Aktualisht, janë duke u vaksinuar kategoria e personave mbi 65 vjeç dhe personat me sëmundje kronike, pa dallim moshe. Me zgjerimin e procesit do të vaksinohen edhe mësimdhënësit, forcat e sigurisë të ndërlidhura drejtpërdrejt me menaxhimin e COVID-19. Për të vazhduar pastaj në fazën e tretë me grup-moshat nën 65 vjeç, punëtorët e sektorit publik dhe kategoritë e tjera të popullatës. Me një fjalë të gjithë ata që duhet vaksinuar dhe imunizuar.

Imunizimi kundër COVID-19 është kryefjala e angazhimeve tona në këtë kohë. Sigurimi i vaksinave të nevojshme dhe administrimit të tyre është përgjegjësi e jonë e e Qeverisë suaj, por njëkohësisht gatishmëria juaj për t’iu përgjigjur pozitivisht thirrjes për vaksinim është e domosdoshme.

Me të vertetë masat janë liruar dhe situata është përmirësuar, por pandemia nuk ka kaluar ende. Kontributi, kujdesi dhe përgjegjshmëria e secilit, sipas rolit e thirrjes, vazhdon të jetë tejet i rëndësishëm.

Krahas mirëmbajtjes së masave në fuqi si bartja e maskës, ruajtja e distancës dhe mbajtja e higjienës, vaksina mbetet mënyra më efikase për mbrojtje kundër COVID-19.

Për këtë arsye, ju inkurajojmë që të aplikoni për vaksinim në platformën eKosova ku tani procedurat janë të thjeshta dhe një qytetar mund të regjistrojë deri në pesë të tjerë për marrje të vaksinës.

Prandaj, ta bëjmë këtë për shëndetin tonë, të familjes dhe për shëndetin e githësecilit prej nesh.

___________

Poštovani građani,

Upravljanje pandemijom i ekonomski oporavak su i ostaju prioriteti naše vlasti. Bez prvog se ne može postići drugo. Danas započinjemo osnovni proces za prvo, a preduslov za drugo.

Ministarstvo zdravlja je u saradnji sa zdravstvenim institucijama primarne zdravstvene zaštite i drugim partnerima izvršilo pripreme za početak i realizaciju Akcionog plana za masovnu vakcinaciju građana vakcinom protiv COVID-19.

Dakle, od danas ulazimo u novu fazu procesa vakcinacije protiv COVID-19. Kao što smo se obavezali pred vama, danas, 15. juna, započinje ovaj proces vakcinacije.

Ovaj trenutak označava iskorak u našoj borbi protiv COVID-19, jer je masovna vakcinacija vitalni proces za osiguravanje kolektivnog imuniteta našeg stanovništva i stvaranje uslova za povratak u novu realnost.

Normalnost u kojoj će zdravstveni sektor moći da odgovori potrebama građana, nakon dugog i preopterećenog perioda. Posle izvanrednog rada naših zdravstvenih radnika. Dok se drugi sektori – posebno onaj ekonomije, slobodnim vršenjem svojih aktivnosti vraćaju u puni kapacitet usluga i proizvodnje.

Masovna vakcinacija je proces koji zahteva pripreme, mobilizaciju i pre svega profesionalnost i spremnost za davanje doprinosa. Ovo će biti institucionalno i organizaciono preduzimanje koje nikada nije pokušano u našoj zemlji.

Pripremili smo se za njegovu primenu i spremni smo da to unapredimo usputno naspram svih izazova. Da bi se obezbedilo nesmetano odvijanje procesa, Ministarstvo je u saradnji sa opštinama stvorilo nove objekte za vakcinaciju; povećalo ljudske kapacitete organizovanjem 279 timova za vakcinaciju širom zemlje (od 89 do sada); je postavila potrebnu infrastrukturu.

Obezbedilo je dovoljno vakcina; razvilo modul za vakcinaciju; i reorganizovalo logističke aspekte, kako bi masovna vakcinacija započela i građani se vakcinisali prema kategorijama definisanim u Državnom planu vakcinacije protiv COVID-19 i kategorijama definisanim u tri faze ovog plana.

Zahvaljujemo se i inspektorima, našim policijskim snagama i našim vojnicima koji neprekidno pomažu u ovom procesu. Ovo je trenutno najvažniji proces u našoj zemlji, s obzirom na to da mnoge sfere našeg svakodnevnog života zavise od uspeha ovog procesa.

Danas smo prešli cifru od 100.000 vakcinisanih.

Naš cilj ostaje da vakcinišemo do 60% građana. Uz učešće, saradnju i rad svih, postići ćemo ovo. Trenutno se vakcinišu kategorije osoba starijih od 65 godina i osoba sa hroničnim bolestima, bez obzira na starost. Kako se proces širi, biće vakcinisani i nastavnici, snage bezbednosti koje su direktno povezane sa upravljanjem COVID-19.

Da bi se zatim prešlo na treću fazu sa starosnom grupom mlađom od 65 godina, radnicima u javnom sektoru i ostalim kategorijama stanovništva. Jednom rečju svi oni koji bi trebalo da budu vakcinisani i imunizovani.

Imunizacija protiv COVID-19 je glavna reč naših angažiranja u ovom vremenu. Obezbeđivanje neophodnih vakcina i njihovo davanje je naša odgovornost, vaše Vlade, ali istovremeno je od ključne važnosti vaša spremnost da pozitivno odgovorite na poziv za vakcinaciju.

Zapravo su mere puštene i situacija se poboljšala, ali pandemija još uvek nije prošla. Doprinos, briga i odgovornost svakog, prema ulozi poziva, i dalje su izuzetno važni.

Pored održavanja mera koje su na snazi kao što su nošenje maske, održavanje razdaljine i održavanje higijene, vakcina ostaje najefikasniji način zaštite od COVID-19.

Iz tog razloga, podstičemo vas da se prijavite za vakcinaciju na platformi eKosova, gde su sada postupci jednostavni i jedan građanin može da registruje do pet drugih za dobivanje vakcine.

Stoga, učinimo to za naše zdravlje, naše porodice i zdravlje svakog od nas.

________________

Dear citizens,

The pandemic management and economic recovery are and remain the priorities of our Government. Without the first, the second cannot be achieved. Today we are starting an essential process for the first, and a prerequisite for the second.

The Ministry of Health, in cooperation with the health institutions of Primary Health Care and other partners, has made preparations for the start and implementation of the Action Plan for mass vaccination of citizens with the vaccine against COVID-19.

So, today we are entering a new phase of the COVID-19 vaccination process. As we pledged before you, today, June 15, this vaccination process begins.

This moment marks a turning point in our fight against COVID-19 because mass vaccination is a vital process for ensuring the collective immunity of our population and creating the conditions for a return to a new reality.

The normality in which the health sector will be able to respond to the needs of citizens, after a long and overloaded period, after an extraordinary work of our health workers. While other sectors – especially the economic sector, through the free exercise of their activities return to their full capacity of services and products.

Mass vaccination is a process that requires preparation, mobilization and above all professionalism and willingness to contribute. This will be an institutional and organizational undertaking never tried in our country.

We have prepared for its implementation, and are ready to improve it along the way in the face of any challenge.

In order to ensure the smooth running of the process, the Ministry, in cooperation with the municipalities, has created new vaccination facilities; has increased human capacity by organizing 279 vaccination teams nationwide (from 89 so far), and has set up the necessary infrastructure.

It has provided sufficient vaccines; has developed the vaccination module; and reorganized the logistical aspects, in order for mass vaccination to start and citizens to be vaccinated according to the categories defined in the State Vaccination Plan against COVID-19 and the categories defined in the three phases of this plan.

We also thank the inspectors, our police forces and our soldiers who are constantly assisting in this process. This is currently the most important process in our country, given that many areas of our daily lives depend on the success of this process.

Today we have exceeded the number of 100,000 vaccinated citizens.

Our goal remains to vaccinate up to 60% of citizens. With the participation, cooperation and work of all, we will achieve this.

Currently, the category of persons over 65 years of age and persons with chronic diseases, regardless of age, are being vaccinated. As the process expands, teachers and security forces directly involved in the management of COVID-19 will also be vaccinated. Then, the third phase continues with the group age under-65, public sector workers and other categories of the population. In a word, all those who need to be vaccinated and immunized.

Immunization against COVID-19 is the keyword of our engagements at this time. Providing the necessary vaccines and their administration is our responsibility and of your Government, but at the same time your willingness to respond positively to the call for vaccination is essential.

Indeed the measures have been relieved and the situation has improved, but the Pandemic is yet with us. The contribution, care and responsibility of each, according to the role of the call, continues to be extremely important.

In addition to maintaining effective measures such as wearing a mask, keeping the distance and maintaining hygiene, the vaccine remains the most effective way to protect against COVID-19.

For this reason, we encourage you to apply for vaccination on the eKosova platform where now the procedures are simple and one citizen can register up to five others to have the vaccine.

Therefore, let us do this for our health, our families health, and the health of each one of us.