Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë dhe Doganat nënshkruan Marrëveshje bashkëpunimi