Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë shpall konkursin për specializime të reja

Prishtinë, 05 gusht 2016

Ministria e Shëndetësisë në pajtim me Ligjin për Shëndetësi Nr. 04/L-125 dhe Udhëzimin Administrativ mbi Shkollimin specialistik 10/2014, në bazë të propozimit të Bordit Qendror për Shkollim specialistik (BQSHS) dhe pas aprovimit nga Kabineti i Ministrit, shpall konkurs për ndarjen e 224 specializimeve dhe kuotave si në vijim:

 

 • QKUK dhe QKUSK …………………………………………………….. 17 specializime;
 • Spitali i Përgjithshëm i Mitrovicës ………………………………… 9 specializime;
 • Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit …………………………………… 4 specializime;
 • Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës………… ……………………….. 5 specializime;
 • Spitali i Përgjithshëm i Pejës ………………………………………… 4 specializime;
 • Spitali i Përgjithshëm i Gjilanit …………………………………….. 6 specializime;
 • Spitali i Përgjithshëm i Ferizajt……………………………………… 8 specializime;
 • Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (IKShPK)……... 5 specializime;
 • Minoritetet …………………………………………………………………… 5 specializime;
 • Departamenti Shëndetësor i Burgjeve ………………………….. 8 specializime;
 • KPSh – Mjekësi Familjare …………………………………………… 96 specializime;
 • Volunter …………………………………………………………………….. 57 specializime;
 • ……………………………………………………………………….. 224 specializime.

Për më shumë informata rreth profileve të specializimeve, mënyrës së aplikimit dhe çështjeve të tjera, gjeni të publikuar konkursin në ueb faqen e Ministrisë së Shëndetësisë: https://msh.rks-gov.net/bordet/bordi-qendror-per-shkollim-specialistik/.