Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSh filloi procesin e ri-licencimit të profesionistëve shëndetësor