Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSh ndan pesë autoambulanca për Kujdesin Parësor Shëndetësor ​

Ministria e Shëndetësisë, sot ka pranuar pesë autoambulanca të reja për shërbimet emergjente të Kujdesit Parësor Shëndetësor, të blera nga huamarrja e Bankës Botërore dhe të prokuruara nga UNOPS (Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projekte).

Autoambulancat e reja do të ndihmojnë në avancimin e shërbimeve emergjente shëndetësore të Kujdesit Parësor Shëndetësor për komunat përfituese: Prishtina, Prizreni, Gjakova, Mitrovica dhe Gjilani.

Vlera financiare e këtyre autoambulancave të tipit: Advanced Life Support, arrijnë shumën prej 347,490 Euro dhe ato do të lehtësojnë transportin e pacientëve nga niveli parësor i kujdesit shëndetësor në nivelet e tjera, në kushte më të avancuara dhe më të sigurta.

Shpërndarja e automjeteve të ndihmës së shpejtë do të realizohet në ditët në vijim, ndërsa Ministria e Shëndetësisë do të mbeshtes në vazhdimësi fuqizimin e ofrimit të shërbimeve emegjente në Qendrat Shëndetësore të vendit.

_______________

 Ministarstvo zdravstva je danas primilo pet nova ambulantna vozila za hitnu pomoć u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koja su kupljena na kredit od Svetske banke i nabavljene od strane UNOPS-a (Kancelarije za projektne usluge Ujedinjenih nacija).

Nova ambulantna vozila (autoambulante) će pomoći unapređenju hitnih medicinskih usluga primarne zdravstvene zaštite za opštine korisnice: Prištinu, Prizren, Đakovicu, Mitrovicu i Gnjilane.

Finansijska vrednost ovih ambulantnih vozila tipa: Advanced Life Support iznosi 347.490 evra i olakšava transport pacijenata sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite na druge nivoe, u naprednijim i sigurnijim uslovima.

Raspodela ovih ambulantnih vozila hitne pomoći biće realizovana narednih dana, dok će Ministarstvo zdravstva kontinuirano podržati jačanje pružanja hitnih usluga u zdravstvenim centrima zemlje.

 _______________

 The Ministry of Health today received five new ambulance vehicles for Primary Health Care emergency services, purchased with World Bank borrowing and procured by UNOPS (United Nations Office for Project Services).

The new ambulance vehicles will help advance the emergency health services of Primary Health Care for the beneficiary municipalities: Prishtina, Prizren, Gjakova, Mitrovica and Gjilan.

The financial value of these ambulance vehicles of the type: Advanced Life Support, reaches the amount of 347,490 Euros and they will facilitate the transport of patients from the primary level of health care to other levels, in more advanced and safer conditions.

The distribution of ambulance vehicles will be realized in the following days, while the Ministry of Health will continuously support the strengthening of the provision of emergency services in the Health Centers of the country.