Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSH përfaqësohet në Kongresin Botëror të Farmacisë

Ajo ka prezantuar me temën “Sfidat dhe zhvillimi i laboratorit për kontroll te kualitetit te produkteve medicinave”, përfshin sfidat dhe problemet me të cilat është ballafaquar ky laborator prej kohës së themelimit të tij e deri më sot.

Organizimin e këtij kongresi e kane mbështetur rreth 70 kompani farmaceutike amerikane dhe ndërkombëtare, ndërsa gjatë kongresit janë mbajtur rreth 120 sesione, 47 simpoziume si dhe janë bërë rreth 2.900 prezantime të autorëve të ndryshëm nga gjithë bota.