Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSh po mban punëtori për Sistemin e Informimit Shëndetësor

Këtë punëtori që ka nisur sot në Prishtinë dhe ku po marrin pjesë zyrtarë shëndetësore të gjitha niveleve të kujdesit shëndetësor, në emër të Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, e ka përshëndetur Ushtruesi i Detyrës së Sekretarit të Përgjithshëm të MSh-së, dr. Gani Shabani.
Sistemi i ri i integruar i SISH-it përbëhet prej nëntë moduleve bazike, të cilët do të mundësojnë grumbullimin, analizimin dhe zhvillimin e raporteve mbi gjendjen shëndetësore të popullatës në Kosovë.

Po ashtu, ky sistem, do të lehtësojë politikë-bërjen e cila do të bazohet në evidencë si dhe do të mundësojë planifikimin më të mirë të resurseve humane dhe profesionale brenda sistemit shëndetësor të Kosovës, dhe do të përmirësojë efikasitetin e shërbimeve shëndetësore duke ndikuar drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor.

Krahas  softwerit, MSH gjatë javëve në vijim do të fillojë implementimin e infrastrukturës së nevojshme (teknologjisë informative), për funksionalizimin dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të SISH-it të integruar.

I gjithë procesi pritet të jetësohet kah fundi I këtij viti dhe do të implementohet në pilot projektet që do të zhvillohen në QKUK, IKSHP, rrjetin e institucioneve shëndetësore në rajonin e Prizrenit…

Projekti financohet nga Qeveria e Kosovës dhe Qeveria e Luksemburgut.
Ky projekt është i pari i këtij lloji që po implementohet në Kosovë dhe diçka e re edhe në regjion dhe në Evropë.

Me rezultatet nga ky projekt, Kosova përmes MSh-së do të jetë e gatshme që t’i raportojë  për gjendjen shëndetësore të popullatës konform standardeve evropiane në të gjitha institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të dhënave në Evropë si OECD, WHO dhe EUROSTAT.
Projekti është ndërministror dhe ka marrë mbështetje të madhe dhe nga Ministria e Administratës Publike dhe Ministria e Punëve të Brendshme.

Kjo punëtori është pjesë e fazës së parë (A) të Planit të Veprimit të Strategjisë së Informimit Shëndetësor 2010-2014, që është një udhërrëfyese për zhvillimin e sistemit të integruar të Sistemit të Informimit Shëndetësor.