Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NDNJ e MSH-së pranon Zyrtarin për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara

Njësia për të Drejtat e Njeriut në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë me datën 22.06.2010 ka pranuar në Zyrën e saj  Zyrtarin  për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara .

Ministria e Shëndetësisë me pranimin e këtij punëtori sipas legjislacionit në fuqi për rekrutimin e shërbyesve civilë , ka përmbushur një nga obligimet shumë të rëndësishme në fushën e sigurimit të drejtave për personat me aftësi të kufizuara, sipas bazës ligjore: Udhëzimi Administrativ  nr. 08/2005 për Përshkrimin e Detyrave të Njësisë për të Drejtat e Njeriut dhe Udhëzimi Administrativ Nr.  04 /2007 për Njësitë për të drejtat e njeriut ne Qeverinë e Kosovës .