Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Në kuadër te aktiviteteve te Projektit te shëndetësisë Kosovare e financuar nga huamarrja nga Banka Botërore AFSH/FSSH prezantoi draftin e strategjisë se komunikimit per sigurime te obligueshme shëndetësore 2017 -2021

Në kuadër te aktiviteteve te Projektit te shëndetësisë Kosovare e financuar nga huamarrja nga Banka Botërore AFSH/FSSH prezantoi draftin e strategjisë se komunikimit per sigurime te obligueshme shëndetësore 2017 -2021