Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për anulim te konkursit

Njoftim për anulim të konkursit – DSHSH