Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për anulim te konkursit 30.01.2017

Njoftim per anulim te konkursit 30.01.2017