Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim per anulim te konkursit per poziten Udhëheqes i Divizionit per barazi te sherbimeve dhe zyrtar TJIPSH

 Njoftim per anulim te konkursit  per  poziten Udhëheqes i Divizionit per  barazi te  sherbimeve  dhe zyrtar TJIPSH