Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim per anulimin e shpalljeve per avancim

Njoftim per anulimin e shpalljeve per avancim