Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për Dhënie të Kontratës

Contract Award Notice_Survey on perception of population of quality of services in PHC and expectation of the population regarding ODBS