Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për Kontratë

SPN_System platform for HIF information system (hardware system software)_rev 31 12 2018 a b