Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për specializantët

Të nderuar/a,

Ju njoftojmë se duke u bazuar në Aneks – kontratat e nënshkruara në mes të Ministrisë së Shëndetësisë dhe specializantëve,  Neni 3  Obligimet e specializantit janë:

  1. Çdo specializant e ka për obligim ta dorëzoj për çdo tre muaj në MSh, formularin e Administratës Tatimore të Kosovë dhe Trustit Pensional të Kosovës,  me të cilin konfirmon se nuk ka te hyra të rregullta, e as të hyra të tjera financiare.

 

Gjithashtu, ju njoftojmë se nëse specializanti nuk i zbaton dispozitat e kësaj kontrate,  Ministria e Shëndetësisë do ta ndërpres mbështetjen financiare.

 

  1. S. 

Tre mujorët:

  • Prill-Maj-Qershor;
  • Korrik-Gusht-Shtator dhe
  • Tetor-Nëntor-Dhjetor

Formulari të dorëzohet jo më vonë se pesë (5) ditë pas çdo tremujori  tek Znj. Fahrije Marovci, objekti i MSh-së, zyra nr. 011).

P.S ju lutemi që informacionin ta ndani edhe me koleget tuaj!