Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NJOFTIM PËR VAZHDIM TË AFATIT PER PRANIMIN E KËRKESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT

NJOFTIM PËR VAZHDIM TË AFATIT PER PRANIMIN E KËRKESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT