Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftimin për kontrate për tenderin “Ndërtimi i Klinikes Emergjente ne QKUK” .

B05 Njoftim per Kontrate_Ndërtimi i Klinikes Emergjente ne QKUK