Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Përsëritja e Konkursit për pozitën Psikiatër në Statcionarin e Burgut të Sigurisë së Lartë në Gërdovc

Përsëritja e Konkursit për pozitën Psikiatër në Statcionarin e Burgut të Sigurisë së Lartë në Gërdovc