Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Marrëveshjet

Marrëveshja MSh-ASK-ARC për raportimin e indikatorëve shëndetësor

Kontrata Kolektive Sektoriale 2018 compressed

Memorandume 2014

Memorandume 2013