Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftime

Plani Shtetëror i Vaksinimit kundër Covid-19

02.02.2021 Lista e Laboratoreve testime COVID-19

Për komente, 3 KD për semundjet ngjitese 16 07 2020

Për komente, KD për sëmundje ngjitëse, final srb

Njoftime për kontratën e furnizimit

Udhëzime për ofertuesit

Procedura Standarde  Operative për Menaxhimin e Insulinave

PSO Menagjim i insulinave

SHPALLJE:
Lista paraprake e OJQ-ve përfituese sipas thirrjes publike për financim të projekteve të OJQ-ve në fushën: Ruajtja dhe përparimi i shëndetit

 

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTË – KATEGORIA VOLLUNTER

Njoftohen të gjithë specializantët e kategorisë vollunter, që duke filluar nga java e ardhshme, të paraqiten në Ministrinë e Shëndetësisë – Zyra nr. 026 për nënshkrimin e aneks- kontratave për mbështetje financiare të specializimit të tyre, sipas orarit në vijim:

  • E hënë,  (11.06. 2018) nga ora 09:00-15:00
  • E martë, (12.06. 2018) nga ora 09:00-15:00
  • E mërkurë, (13. 06. 2018) nga ora 09:00-15:00.

Kandidatët duhet të kenë me vete, me rastin e nënshkrimit të kontratës, dokument valid të identifikimit!

 

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTË – KATEGORIA VOLLUNTER

Formulari duhet të plotësohet nga vetë specializanti në mënyrë elektronike dhe të sjellet në Zyrën e BQShS në MSh.

Kliko për shkarkim: Formulari i të dhënave për specializantët vollunter -25 05 2018

Specializantët duhet të sjellin me vete edhe kopjet e ID personale dhe kopjen e xhirrollogarisë bankare.

Për vëmendjen tuaj: Mbështetja financiare do të bëhet konform dispozitave ligjore në fuqi, vetëm për specializantët që nuk kanë të hyra nga burime të tjera.

 

Njoftim

Prishtinë, 8 qershor 2017

Ministria e Shëndetësisë së Kosovës

Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor

Asociacioni i Mjekëve Familjar,

në bashkëpunim me: Lux-Dev Kosovo, AQH dhe UNICEF-in

Organizon:Konferencën e Pestë Ndërkombëtare në Mjekësi Familjare

“Hotel Emerald “– Prishtinë

25-26 Shtator 2017

Të drejtë pjesëmarrje në këtë aktivitet kanë të gjithë mjekët familjar dhe infermierët familjar.

Konferenca është akredituar nga Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm Mjekësor në Ministrinë e Shëndetësisë

Qëllimi dhe objektivat e konferencës:

Prezantimi i MRCGP INT Kosovo -Akreditimi ndërkombëtar i Programit specialistik postdiplomik në Mjekësinë Familjare. Ndarja e përvojave organizative të Kujdesit primar dhe zhvillimit të Mjekësisë Familjare. Sfidat e ardhshme në Kosovë, BE dhe rajon. Në fund të Konferencës pritet të krijohet një marrëveshje rajonale në Kujdesin primar- Koalicionin e Punës.

Përmbajtja: Konferencë 2 ditore me seanca plenare, poster prezantime dhe ëorkshope paralele.

Numri i pjesëmarrësve: Rreth 650 pjesemarrës

SLOGANI:   “Bëje Kujdesin Primar më të qëndrueshëm dhe efikas “

Titulli: “Zhvillimi i Mjekësisë Familjare- MRCGP INT-Sfidat “

Për formën e regjistrimit dhe informata të tjera kontaktet si në vijim: albana.morina@rks-gov.net dhe ilirmecini@gmail.com .

 

Njoftim për specialistët

Prishtinë, 25 janar 2017

Luten specialistët nga lista e mëposhtme, që të vijnë në MSh tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nr. 23, për nënshkrim të kontratave, nga data 30.01.2017 duke filluar në ora 09:00.

Me vete duhet të kenë:

  1. Licencen e punës
  2. Letërnjoftimin
  3. Xhirollogarinë bankare

Gjithashtu tabela përmban edhe emrat me të dhënat e specialistëve në tërësi me komentet e përfshira edhe për specialistët e lëmive stomatologjike. Për këta specialistë të lëmive stomatologjike mbetet në perspektivë të bëhet zgjidhje!

Finalizimi i listës së specialistëve – tabela e azhurnuar 25.01.2017

 

Njoftim për specialistët

Prishtinë, 16 janar 2017

Ministria e Shëndetësisë  njofton specilaistët në listën e mëposhtme (tabela 1), të paraqiten për të nënshkruar kontratat e përkohshme tre mujore për tre muajt e ardhshëm. Specialistët duhet të paraqiten tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nr. 23, për nënshkrimin e kontratave të reja, nga data 17.01.2017 duke filluar nga ora 09:00 deri në 15:00.

Copy of tabela me lista te specialisteve te shqyrtuara nga komisioni për finalizim të listës i datës 10 01 2017

Derisa, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me SHSKUK-në, janë duke punuar në aspektin e sistemimit të përhershëm të specialistëve, dhe vlerëson se kjo kohë (tre muajt e ardhshëm), do të jetë e mjaftueshme për përmbylljen procedurave të rregullta konkuruese, ku specialistët do të pajisen me kontrata të përhershme, varësisht nga nevojat e vetë institucioneve shëndetësore publike.
Ndërsa, specialistët e pranuar nga lëmit e fushës stomatologjike (tabela 2)mbeten të sistemohen, po ashtu në periudhë sa më të afërt, në marrëveshje me institucionet shëndetësore të tri niveleve.

Të gjitha kërkesat e specialistëve të papunë mund të adresohen në MSh pranë këtijë Komisioni përmes arkivës deri më datë 20.01.2017 në ora 12:00!

Njoftim për specialistët

Ministria e do t’ju vazhdojë specialistëve kontratat e përkohëshme tre mujore edhe për tre muaj të ardhshëm.

Specialistët duhet të paraqiten tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nr. 23, për nënshkrimin e kontratave të reja, nga data 16.01.2017 duke filluar nga ora 09:00 deri në 15:00.

Derisa, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me SHSKUK-në, janë duke punuar në aspektin e sistemimit të përhershëm të specialistëve, dhe vlerëson se kjo kohë (tre muajt e ardhshëm), do të jetë e mjaftueshme për përmbylljen procedurave të rregullta konkuruese, ku specialistët do të pajisen me kontrata të përhershme, varësisht nga nevojat e vetë institucioneve shëndetësore publike.

 

Njoftim për specialistët (Vendimet e Komisionit të Ankesave të MSh-së për specialistët e ankuar lidhur me punësimin e përkohshëm në institucionet shëndetësore publike)

Në listën e bashkëngjitur gjeni ankesat e miratuara nga Komisioni për shqyrtimet e dokumentacionit, formimin e listës përfundimtare, shqyrtimin e ankesave të mjekëve specialist të pa punë që do të përkrahen financiarisht për tre muaj (14.10.2016-14.01.2017), konform vendimit të lëshuar nga UD Sekretari i përgjithshëm Z. Ardian Mehmetaj më datë 31.10.2016 me numër protokolli 05-7125, si dhe specialistët e refuzuar në bazë të të gjeturave të Komisionit.

Lista-perfundimtare-e-specialistëve-rekomandimet-e-komisionit-te-ankesave

Vëmendje!

Specialistët e pranuar mund të paraqiten tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nr. 23, për nënshkrimin e kontratave, nga data 05.12.2016 duke filluar nga ora 09:00 deri në 15:00.

Specialistët duhet të sjellin:

  • një kopje të letërnjoftimit
  • një kopje të licencës së punës
  • një kopje të dokumentit bankar me numër të xhirollogarisë

Gjithashtu, ju njoftojmë se Komisioni në fjalë ka mbaruar punën me rastin e publikimit të rezultateve dhe se nuk pranohen ankesa të reja.

Derisa, të gjithë specialistët e pranuar nga lëmit e fushës stomatologjike mbeten të sistemohen në marrëveshje me institucionet shëndetësore.

 

Njoftim për specialistët

Prishtinë, 4 tetor 2016

lista-e-specialisteve-te-angazhuar

OB MSH-206 Buxheti i planifikuar dhe aprovuar 2016-Libër II Final

MSH-206 Buxheti i planifikuar dhe  Aprovuar  2015- Ligji I Buxhetit, Rishikimi, Analiza – Komente- Libër 

 

Ftesë për Përfaqësimin e Shoqërisë Civile në Mekanizmin Koordinues të Kosovës.

Ftesë-për-Përfaqësimin-e-Shoqërisë-Civile-në-Mekanizmin-Koordinues-të-Kosovës

CS Serbisht

CS Anglisht

Njoftim:

Njoftim për kontrate për aktivitetin e prokurimit “Equipment supply for the cardio surgery unit” me reference GoI/MoH/13/2016  informata shtesë> Answers to Request for informations

Njoftim:

Raporti I vitit 2015 për zvoglimet e shpenzimeve në derivate në krahasim me vitin paraprak

Shpenzimet e derivateve Janar-Dhjetor 2015

Analiza krahasuese e shpenzimeve, derivate- Janar-Dhjetor 2014-2015

 

Njoftim:

Inputi II për Raportin e Progresit 2015 MSH

Kosova bëhet anëtare bashkëpunuese e Rrjetit të Përbashkët të Mësimit për Mbulimin Shëndetësor Universal 

Prishtinë, 26 janar 2015

Rrjeti i Përbashkët i  Mësimit për Mbulimin Shëndetësor Universal  është një platformë innovative e të mësuarit ku implementuesit  dhe politikëbërësit bashkë- zhvillojnë njohuri globale që fokusohet në praktikën “se si të arrihet” Mbulimi Shëndetësor Universal. Për më tepër:

https://jointlearningnetwork.org/blog/13-new-associate-member-countries-join-the-jln

Njoftim

Mekanizmi Koordinues i Kosovës për HIV dhe TB,  më poshtë gjeni të bashkangjitur Dokumentin për programin HIV për aplikim në Fondin Global

KosovoHIVConceptNote15Jan15Ev3

KOS NFM_ModularApproach_15 01 15

PresentationForCCM15Jan15