Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Qëndrim i Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me çështjen e tenderit të penjve kirurgjikë

Përkitazi me çështjen e ngritur të tenderit nr. 206/11/029/111 të prokurimit të penjve kirurgjikë, Ministria e Shëndetësisë konsideron se janë respektuar në tërësi  procedurat ligjore të Prokurimit.

Kjo është konfirmuar edhe me vendim të Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), ku është refuzuar ankesa e operatorit ekonomik ankues.

Në rast të paraqitjes së fakteve të reja , MSH është e gatshme të ndërmarr të gjitha masat e përcaktuara me ligj.