Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Qeveria miratoi vendimin për fillimin e mbledhjes së premiumeve për Sigurime Shëndetësore nga 1 janari 2017