Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Raport pune i Departamentit të Komunikimit-MSH

(1 korrik 2009- 1 dhjetor 2009)

Departamenti i Komunikimit i Ministrisë së Shëndetësisë midis periudhës 1 korrik 2009-1 dhjetor 2009 ka zhviluar aktivitetet e tij  që dalin nga plani i punës dhe përgjegjësitë të cilat përcaktohen sipas Rregullores së Shërbimit Civil, Rregullores për themelimin dhe veprimtarinë e Shërbimit të Përhershëm të komunikimit qeveritar në Kosovë, në bazë të Rregullores nr. 03/2007 dhe sipas përgjegjësive që parashihen në kontratat e punës së tre punëtorëve të këtij Departamenti: