Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Raporti 6 mujor i Departamentit te Informimit

Raporti 6 mujor i Departamentit te Informimit

1 korrik 2009 – 31 dhjetor 2009