Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Raporti vjetor i punës së Inspektoratit Shëndetësor të Kosovës (2009).

Raporti vjetor i punës së Inspektoratit Shëndetësor të Kosovës (2009).