Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rregullore për themelimin dhe veprimtaritë e shërbimit të përhershëm të komunikimit qeveritar në Kosovë Nr. 03/2007

 Rregullore për themelimin dhe veprimtaritë e shërbimit të përhershëm të komunikimit qeveritar në Kosovë Nr. 03/2007