Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Sekretar Ekzekutiv Kordinator – Mekanizimi Kosovar i Kordinimit për luftimin e sëmundjeve HIV-AIDS, TB Sekretaria e MKK

Sekretar Ekzekutiv Kordinator – Mekanizimi Kosovar i Kordinimit për luftimin e sëmundjeve HIV-AIDS, TB  Sekretaria e MKK, Izvrsni Sekretar – Kordinator, Executive Secretary Coordinator