Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallja për avancim në DFSHP, DSHSH, DMSI dhe DSHF

Shpallja per avancim DFSHP

Shpallja për avancim DSHSH

Shpallja për avancim DMSI

Shpallja për avancim DSHF