Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje e rezultateve – asistent ekzekutiv

Shpallje e rezultateve – asistent ekzekutiv