Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje e rezultateve për 6 pozitat e punës për Shëndetësinë në Burgje

Psikologe në Burgun e Mitrovicës

Mjek në Njësin shendetesore te Burgut ne Gerdovc

Mjek në Njësin Shëndetësore në Burgun e Lipjanit

Infermier në Njësin Shëndetësore të Burgut në Pejë

Infermier në Njësin Shëndetësore të Burgut në Mitrovicë

Infermier në Njësin Shëndetësore të Burgut në Dubravë