Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje e rezultateve

Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Vlerësim

Zyrtarë i Lartë për Planifikim Strategjik