Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje për avancim në AFSh

Shpallja-për avancim -Divizioni për Analizë, Planifikim dhe Menaxhim të Kontratave për Barna dhe Material Shpenzues-

Shpallja-për-avancim-Udhëheqës i Divizionit për Analizë, Planifikim dhe Menaxhim të Kontratave të Shërbimeve Shëndetësore

Shpallja-për-avancim-Shpallja-për-Udhëheqës i Divizioni i Çmimeve dhe Rimbursimit të Barnave dhe Materialit Shpenzues

Shpallja për avancim-Udhëheqës i Divizionit për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve 

Shpallja për avancim-Udhëheqës i Divizionit të Sistemeve të Informacionit-