Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje për kohë të caktuar – Inxhinier i Elektro-teknikes

Shpallje per kohë te caktuar