Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje për kohë të caktuar Zyrtar ligjor

Shpallje për kohë të caktuar Zyrtar ligjor