Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje per kohë te caktuar-Zyrtar Profesional

Shpallje per kohë te caktuar-Zyrtar Profesional