Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje rezultati për pozitën Udhëheqës i Divizionit të Mbikqyrjes së Funksionimit Operativ në SISH

Udhëheqës i Divizionit të Mbikqyrjes se Funksionimit Operativ në SISH