Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje

Shpallje për kohë të caktuar – inspektor shëndetësor

Shpallje për kohë të caktur – inspektor farmaceutik