Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shprehje të interesit

REoI_Legal Specialist for the Health Insurance Fund (HIF)

REoI_Specialist for Health Information Services

REoI_Specialist for Health Information Systems Management

REoI_Specialist for Information Systems Operations