Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Spotet për dokumentet dhe recetat mjekësore

Spoti për dokumentet dhe recetat mjekësore Shqip

Spot o zdravstvenim dokumentima i lekarskim receptima  Srpski