Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Standardet

Pjesët e standardeve

 • Duke pasur për bazë planin për implementimin e Standardeve për Kosovës dhe me qëllim të respektimit të drejtave të të gjithë qytetarëve të Kosovës në lëmin e Shëndetësisë, në veçanti për minoritetet janë përcaktuar disa prioritete:
  • Përkujdesja shëndetësore pa dallim përkatësie etnike, race gjinie etj, furnizimi me barna, ndarja e buxhetit të veçantë për minoritete dhe ngritje të cilësisë së përkujdesjes shëndetësore në lokalitetet ku jetojnë minoritetet
  • Punësimi me prioritet i kuadrit në shëndetësi nga radhët e minoriteteve
  • Ngritja e stafit nëpër institucione për mbikëqyrjen e realizimit të obligimeve rreth standardeve- në veçanti shëndetësia, ofrimi i shërbimeve shëndetësore personave të kthyer apo te zhvendosur brenda territorit të Kosovës
  • Dhënia e hapësirës së mjaftueshme për deklarim, ankesë apo parashtresë në dobi të gjithë qytetarëve, theks i veçantë shërbimet shëndetësore
  • Ngritja obligative e kulturës së komunikimit brenda institucioneve shëndetësore në gjuhët zyrtare
  • Implementimi i të drejtës për gjuhët zyrtare
  • Trajtimi jashtë vendi me prioritet për aplikuesit nga radhët e minoriteteve pranë MSh

  Nga qëllimet dhe plani i Qeverisë, prioritetet: Arritjet ( qershor-gusht 2005)

  Mbikëqyrja e implementimit të ligjeve të aprovuara

  • Implementimi i standardeve në sektorin e Shëndetësisë, janë evidencuar të arriturat dhe MSh ka ofruar rekomandimet
  • Në KFOR-in francez është organizuar një takim mes mjekëve shqiptarë dhe serbë
  • Vendosja e normave dhe standardeve, nxjerrja e udhëzimeve administrative, ngritja e nivelit të komunikimit ndërministror, ndërkombëtar dhe me shoqërinë civile ( fushata kundër duhanit, Tuberkulozit dhe Infermierisë)
  • Themelimi i Këshillit për Politikë dhe Planifikim Shëndetësor me qëllim të ngritjes së transparencës në vendimmarrje të bazuar në evidencë
  • Kontroll i vazhdueshëm i epidemisë së etheve hemorragjike
  • Përmirësimi i komunikimit ndër sektorial
  • Implementimi i ligjit për Praktikën private etj.

  Standardet:

  • Emërimi i zyrtarëve për barazi gjinore në nivel të Ministrisë dhe nivelet tjera shëndetësore.
  • Furnizimi me barna i institucioneve shëndetësore në të cilat kërkojnë trajtim pacientet minoritar dhe aty ku personeli mjekësor është minoritar.
  • Shpallja e konkurseve për regrutim te veçantë për minoritete në mjetet e informimit në gjuhët e tyre.
  • Planifikimi dhe ndarja e veçantë e buxhetit për minoritete
  • Mbikëqyrja e të drejtës së zbatimit të gjuhëve zyrtare në Shëndetësi
  • Vendosja e kutive të ankesave në MSh dhe në të gjitha institucionet shëndetësore si dhe krijimi i komisioneve të ankesave për shqyrtimin e ankesave të qytetarëve në ofrimin e shërbimeve shëndetësore
  • Mbishkrimet brenda dhe jashtë objekteve shëndetësore në gjuhët zyrtare janë të vendosura në MSh dhe në të gjitha institucionet shëndetësore
  • Krijimi i zyrës për përkthim dhe kontraktimi i një kompanie private për përkthim të dokumenteve në gjuhët zyrtare.