Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Statutet e qendrave të Shëndetit Mendor

Statutet e Qendrave të Shëndetit Mendor

Statuti – QSHM Gjakovë

Statuti – QSHM Ferizaj

Statuti – QSHM Gjilan

Statuti – QSHM Mitrovicë

Statuti – QSHM Pejë

Statuti – QSHM Prishtinë

Statuti – QSHM Prizren