Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Thirrje publike për: Mbështetje financiare për projektet e OJQ-ve

05-1219 vendimi

Thirrje_publike

Udhezimet per aplikantet

Aplikacion për projekt

Forma e buxhetit

Forma e deklarates per financimin e dyfishte

Formular i deklarates se partneritetit

Deklarate mbi projektet e financuara nga burimet publike

Vleresimi i cilesise se aplikacioneve komisioni