Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

UPK

Udhërrëfyesit dhe Protokolet Klinike:

UK Mbikëqyrje në Rast për HIV (Konsultime Publike)

Udhërrëfyesi Klinik Trajtimi i Depresionit

Udhërrëfyesi Klinik Trajtimi i Ankthit

Udherrefyesi – DHBGJ

PKK Menaxhimi i hipertensionit arterial

SHQ-Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”

SRB- Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”

ENG-Udhëzuesi për “Intervenime Promovuese dhe Parandaluese në Fushën e Shëndetit Mendor te Adoleshentët”

PKK -Menaxhimi i preekplampsisë së rëndë

PKK -Menaxhimi i Hemoragjisë Primare Postpartale

PKK -Menaxhimi i astmës akute te të rriturit në KPSH

UK Trajtim të Sjelljeve Suicidale

UK Trajtimi i alkoolit dhe drogave tjera

PKK -Menaxhimi dhe trajtimi i COVID-19 ne KPSh

UK- Menaxhimi dhe trajtimi i COVID-19

1. PARANDALIMI DHE MENAXHIMI I HEMORRAGJISË PRIMARE POSTPARTALE

3. SKRINIMI DHE TRAJTIMI I LEZIONEVE PREKANCEROZE TË QAFËS SË MITRËS

4. UDHËRRËFYESI PËR SHËRBIME TË HIV TESTIMIT

5. MENAXHIMI I HIPERTENSIONIT ARTERIAL

6. MENAXHIMI I ASTMËS

7. MENAXHIMI JO-FARMAKOLOGJIK I SEMUNDJES SE SHEQERIT

8. UDHËRRËFYESI I TRANSPORTIT NEONATAL

9. MENAXHIMI DHE TRAJTIMI I COVID-19 [11.08.2020]

10. MENAXHIMI I GJAKDERDHJEVE AKUTE TË TRAKTIT TË SIPËRM GASTROINTESTINAL TE TË RRITURIT

11. DIAGNOZA DHE MENAXHIMI I EPILEPSISË

12. PËRDORIMI I METADONIT PËR TRAJTIM MBAJTËS ZAVENDËSUES ME OPIOIDE

13. TRAJTIMI DHE MBIKËQYERJA E RASTIT ME HIVAIDS

14. TRAJTIMI ME DIALIZË I TË RRITURVE

15. TRAJTIMI I SEMUNDJES ISKEMIKE TRUNORE [22.09.2020]

16. KUJDESI DHE TRAJTIMI I PERSONAVE TE DIAGNOSTIKUAR ME HEPATIT C [28.09.2020]

17. MENAXHIMI FARMAKOLOGJIK I SËMUNDJES SË SHEQERIT TIP 2 TEK TË RRITURIT

18. DIAGNOSTIFIKIMI DHE MENAXHIMI I TUBERKULOZIT EKSTRAPULMONAR1

19. MENAXHIMI I INFEKSIONIT LATENT TË TURBEKULOZIT

20.UDHËZUES PËR TRAJTIM ME PLAZMË KONVALESCENTE TË PACIENTËVE ME COVID-19 SI TERAPI MBËSHTETËSE

20. VODIČ ZA LEČENJE PACIJENATA SA COVIDOM-19 SA KONVALESCENTNOM PLAZMOM, KAO DODATNOM TERAPIJOM_1