Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdim Konkursi

Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa